zapleven.com

Free Website Templatesphpbb3 styles

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Мнениеот ibudurov на Пон Фев 14, 2011 1:33 pm

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЗА 2011 ГОДИНА
А К Ц Е Н Т И

Проектът за бюджет на община Плевен за 2011 година е в размер на 74 309 121 лева.
В частта си “Държавни приходи” възлиза на 32 665 041 лева, от които 30 481 802 лева трансфер от Централния бюджет, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, възстановени заеми от извънбюджетни сметки – 36 883 лева, собствени приходи на заведенията прилагащи системата на делегираните бюджети – 213 458 лева и преходен остатък от 2010 година раздела – 1 932 898 лева.
“Местните приходи” са 41 554 080 лева. От тях 26 992 500 лева са приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи, 4 051 600 лева трансфер от Централния бюджет, (-) 880 500 лева трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки, (-) 2 168 743 лева временни безлихвени заеми, 14 100 500 лева заеми от финансови институции, (-) 900 000 лева трансфер за РИОСВ и 448 723 лева остатък от 2010 година.
Най-голям дял от местните приходи имат данъчните и неданични приходи, 64,82 %. Имуществените и други данъци, които са с годишен план от 9 336 000 лева се разпределят, както следва:
Окончателен (патентен) данък – 500 000 лева;
Данък върху недвижимо имущество – 3 290 000 лева;
Данък върху наследствата – 1 000 лева;
Данък върху превозните средства – 2 350 000 лева;
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 3 100 000 лева;
Туристически данък – 55 000 лева;
Други данъци – 20 000 лева.
Постъпленията от приходи и доходи от собственост се планират на 4 465 000 лева.
От общински такси се очаква да постъпят в бюджет 2011 средства в размер на 10 860 500 лева като по-значими от тях са:
Такса за ползване на детски градини – 1 350 000 лева;
Такса за ползване на детски ясли – 230 000 лева;
Такса за ползване на домашен социален патронаж – 280 000 лева;
Такса за ползване на пазараи, тротоари, улични платна – 300 000 лева;
Такса битови отпадъци – 7 200 000 лева;
Такса за технически услуги – 400 000 лева;
Такса за административни услуги – 420 000 лева;
Други местни такси, определени със закон – 600 000 лева.
Постъпленията от продажба на нефинансови активи през бюджетната 2011 година се предвиждат да бъдат 2 350 000 лева. Същите съгласно чл. 14 от ЗДБРБ за 2010 година следва да се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на Общината.
С чл. 10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, за община Плевен е определена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 592 600 лева, от която 292 000 лева за изграждане и основен ремонт на ІV-токласна пътна мрежа. Разпределението й по обекти е следното:
ЦДГ № 6 (благоустрояване) – 135 000 лева;
Изграждаме детска градина кв. 112 – Плевен – 50 000 лева;
Обществено осветление гр. Плевен – 55 600 лева;
Параклис в ж.к. “Дружба” – оборудване, иконостас и стенописи – 35 000 лева;
Изграждане водопровод и 2 броя чешми в гробищен парк “Чаира” – 25 000 лева;
PVN1146 /ІІ-35/ Плевен – Пелишат – граница между община Плевен и община Пордим – 40 000 лева;
PVN1144 /ІІ-34, п.к.Гривица – Коиловци/ - Върбица – Буковлък /ІІІ-3004 – 42 000 лева;
PVN1150 /ІІ-35/Плевен – Ловеч/ - Бохот – Тученица – Радишево/ PVN1146 – 60 000 лева;
PVN2141 /ІІІ-3005/Търнене – Плевен/ PVN1151 – 50 000 лева;
PVN1151 /ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005 – 70 000 лева;
PVN1147 / PVN1151/Плевен-Къшин-Брестовец/ІІІ-3502 – 30 000 лева.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година са утвърдени натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2011 година на община Плевен в размер на 30 481 802 лева.
Разпределението им по функции е следното:
1. “Общи и държавни служби” – 2 308 800 лева. Средствата са за възнагражденията на персонала на общинската и кметската администрации с натурални показатели: кметове на общини – 1 бр.; кметове на кметства – 21 бр.; кметски наместници – 3 бр. и 158 336 жители.
2. “Отбрана и сигурност” – числеността на персонала е 8 щатни бройки, за чиито възнаграждения и осигурителни вноски са отпуснати 123 242 лева, и издръжка в размер на 39 974 лева.
3. “Образование” - сумата, определена за обезпечаване дейността на заведенията в системата на образованието е 22 849 654 лева. Разпределението по видове дейности е:
Целодневни детски градини и обединени детски заведения с деца от 3 до 5 години включително – 2 775 деца и 3 907 200 лева.
Целодневни детски градини и обединени детски заведения с деца от 3 до 5 години включително в населено място с до 1 500 жители – 110 деца с 1 523 лева годишен, държавен стандарт на дете – 167 530 лева.
Яслените групи към целодневни детски градини и обединени детски заведения са с пълняемост 370 деца и осигурени средства в размер на 366 300 лева.
В подготвителните целодневни групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения са разчетени 1 349 580 лева за 830 деца.
Подготвителна полудневна група в целодневна детска градина, обединено детско заведение или училище, както и в подготвителен клас в училище са утвърдени 260 деца и 222 560 лева.
За специални детски градини за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух сумата е 198 288 лева за издръжката на 48 деца.
Учениците в общообразователни училища са 11 100. Стандартът е 1 175 лева годишно на ученик, а общата сума е13 042 500 лева.
Спортно училище “Г. Бенковски” е с 392 ученика и утвърдена сума по стандарт 831 040 лева.
162 519 лева са определени за обучението на 109 ученика в паралелки за професионална квалификация в СОУ и Гимназии.
За професионално училище с профил “Стопанско управление, администрация и социални услуги” средствата са 555 960 лева за 452 учащи се.
Болничното училище в община Плевен е с пълняемост 26 ученика и 36 738 лева, утвърдени средства.
Другите форми на обучение са: вечерно обучение, където се учат 93 ученика и средства 102 207 лева; задочна форма на обучение – 40 учащи се и 29 480 лева; 7 ученика на индивидуално обучение с утвърдени средства в размер на 17 325 лева и самостоятелна форма на обучение със 49 ученика и предвидени 14 259 лева.
За общежитията към община Плевен, които предоставят услуги на 393 учащи се, са отпуснати 470 421 лева.
Добавката на един ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата е 23 лева. За община Плевен общата сума е 277 817 лева за 12 079 ученика.
Добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини е на обща стойност 32 398 лева.
От тази година в първоначално утвърдените средства са включени добавката за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас – 5 440 деца по 65 лева годишно и общ размер на средствата 353 600 лева, както и 315 126 лева за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І-ви кас, с изключение на пътуващите ученици от І-ви клас до средищни училища.
Сумата за извънучилищни дейности на ученици е 169 106 лева.
Стипендиите са в размер на 227 700 лева.
4. Във функция “Здравеопазване”, планираните средства са 2 508 293 лева, от които за дейност “Детски ясли” – 1 358 420 лева и натурален показател 620 деца; медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от целодневна детска градина или обединено детско заведение – 432 745 лева за 3 650 деца; медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от подготвителна полудневна детска градина и подготвителен клас в училище – 3 120 лева за 260 деца; медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик от редовна форма на обучение в училище – 191 268 лева за 15 939 ученика; медицинско обслужване в яслена група към целодневна детска градина или обединено детско заведение – 383 690 лева за 370 деца и 139 050 лева за 1350 деца ползващи услугите на Детска кухня.
5. За “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по бюджета на община Плевен за 2011 година са определени от Централния бюджет, средства в размер на 1 263 927 лева. Разпределението им по дейностите от Единната бюджетна класификация е следното:
Дом за стари хора – 55 домуващи и сума от 295 295 лева.
Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 7 години включително – 67 деца и средства в размер на 409 102 лева.
За Дневен център за деца с увреждания, който е посещаван от 12 деца, се отпускат 62 928 лева по стандарт.
Дневния център за възрастните хора с увреждания е с посещаемост 18 човека и утвърден стандарт от 94 392 лева.
От услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция се ползват 40 лица, а предвидената сума е 93 120 лева.
Центъра за обществена подкрепа е с натурален показател 75 човека и размер на средствата 192 450 лева.
В Защитено жилище, пълняемостта е 10 места и средства за издръжка 58 960 лева.
Средствата по стандарт за Кризисен център са 7 210 лева на човек. Капацитета е 8 места, а общата сума е 57 680 лева.
6. Утвърдените средства за функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” в община Плевен са в размер на 1 387 912 лева. Дейността “Музеи и художествени галерии с регионален характер” е обезпечена с 472 428 лева и персонал 50,5 щатни бройки. Числеността на “Регионална библиотека” е 36 щатни бройки, а предвидените средства са 337 884 лева за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на дейността. Субсидията за дейността на Читалищата е 577 600 лева при 100 субсидирани бройки.
Планирането на разходите за местни дейности принципно се извършва при запазване нивото на отчетните данни за 2010 година като са добавени неразплатените разходи от същия период за съответната дейност в рамките на местните приходи.
С местни приходи ще бъдат финансирани издръжката в целодневни детски градини и детски ясли 4,5 млн.лв., Домашен социален патронаж, клубовете на пенсионера и програми по временна заетост 817,2 х.лв., Културни институти (Северняшки ансамбъл, Хорова формация, Военно – исторически музей и др.) – 2,7 млн.лв., Поддържане на уличната мрежа и тротоарни пространства, озеленяване и други инфраструктурни мероприятия в размер на 13 млн.лв.
Сумата предвидена за дофинансиране на делегираните от държавата дейности е 1 066 431 лева. С тях ще се покрие недостига на гласуваните със Закона за държавния бюджет на Република България средства.
През 2011 година ще се усвои и част от дългосрочния инвестиционен заем в размер на 11,4 млн.лв., както и револвиращ кредит в размер на 3 млн.лв.. С тези средства ще се извърши основен ремонт и изграждане на социалната и техническа инфраструктура в Общината, както и ще се съфинансират одобрени проекти по оперативни програми на Европейския съюз.

Уважаеми жители на Община Плевен,

В предложеният ви проектобюджет за 2011 година ще бъдат включени всички целесъобразни и законосъобразни предложения на кметовете на населените места, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и становища на Постоянните комисии при общински съвет - Плевен.


ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ibudurov
 
Мнения: 106
Регистриран на: Сря Окт 01, 2008 3:58 pm

Назад към За Плевен

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron